اطلاعیه دانشجویان شاهد و ایثارگر با سهمیه آزاد

تعداد بازدید:۴۹۲۲

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگری با سهمیه ازاد:

پست الکترونیکی اداره خدمات آموزشی و پژوهشی این اداره کل به نشانی amoozesh_shahed@ut.ac.ir جهت ارسال اولیه اطلاعات پذیرفته شدگان شاهد و ایثارگر قبل از ثبت نام الکترونیکی (شامل: نام و نام خانوادگی، رشته قبولی، نوع ایثارگری، کد ملی دانشجو) و بارگذاری مدارک ایثارگری می‌باشد. لازم به ذکر است که تأیید اولیه مدارک بارگذاری شده توسط پذیرفته شدگان جهت ثبت نام الکترونیکی و همچنین عدم پرداخت شهریه توسط ایشان، موقتی بوده و تأیید نهایی منوط به تشکیل پرونده ایثارگری و ارائه اصل مدارک در اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران می‌باشد.


۴۸ رای