خدمات سامانه تغذیه

دانشجویان می‌توانند برای رزرو غذا به سامانه تغذیه مراجعه و پس از آن، در مراجعه حضوری به سلف سرویس‌های دانشگاه، با در دست داشتن کارت دانشجویی، غذای خود را دریافت کنند اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎر در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺼﻮرت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ‌ﺷﻮد. برای این کار ﻻزم اﺳﺖ، ﻛﺎرﺑﺮان ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرت‌ﻫﺎی ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻳﺎ ﻣؤﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻀﻮ ﺷﺘﺎب را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

وبگاه سامانه: dining.ut.ac.ir