خدمات سامانه خوابگاهی

در صورتی که متقاضی استفاده از خوابگاه‌های دانشگاه تهران هستید، از طریق این سامانه می‌توانید درخواست خود را ثبت نمائید.

وبگاه سامانه: dorm.ut.ac.ir