خدمات سامانه کتابخانه

مجموعه‌ای از سامانه‌های کتابخانه‌ای مختلف شامل سامانه اتوماسیون کتابخانه‌ای، فهرستگان کتابخانه‌های دانشگاه و پایگاه‌های منابع علمی بین‌المللی که دانشگاه اشترک دارد، می‌باشد.

وبگاه سامانه: library.ut.ac.ir