برنامه ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان آزمون‌های مقاطع مختلف تحصیلی ۱۳۹۶ سازمان سنجش آموزش کشور

ردیف

نام پردیس / دانشکده / مرکز / مؤسسه

ایام ثبت نام بر اساس مقطع تحصیلی قبولی

نشانی محل ثبت نام

توضیح

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

۱

دانشکده اقتصاد

۲۹ و ۱۳۹۶/۶/۳۰

چهارشنبه و پنجشنبه

۱۳۹۶/۶/۲۲

چهارشنبه

۱۳۹۶/۶/۱۵

چهارشنبه

تهران خیابان کارگر شمالی (امیرآباد) روبروی بیمارستان شریعتی

 

۲

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۲۹ و ۱۳۹۶/۶/۳۰

چهارشنبه و پنجشنبه

۲۱ و ۱۳۹۶/۶/۲۲

سه شنبه و چهارشنبه

۱۳۹۶/۶/۱۵

چهارشنبه

تهران خیابان انقلاب اسلامی درب اصلی دانشگاه تهران پردیس مرکزی

 

۳

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

۲۹ و ۱۳۹۶/۶/۳۰

چهارشنبه و پنجشنبه

۲۱ و ۱۳۹۶/۶/۲۲

سه شنبه و چهارشنبه

۱۳۹۶/۶/۱۵

چهارشنبه

تهران خیابان شهید استاد مطهری تقاطع خیابان شهید مفتح

 

۴

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

نیمسال دوم

۲۱ و ۱۳۹۶/۶/۲۲

سه شنبه و چهارشنبه

۱۳۹۶/۶/۱۵

چهارشنبه

تهران خیابان کارگر شمالی خیابان پانزدهم

 

۵

دانشکده جغرافیا

۲۹ و ۱۳۹۶/۶/۳۰

چهارشنبه و پنجشنبه

۱۳۹۶/۶/۲۲

چهارشنبه

۱۳۹۶/۶/۱۵

چهارشنبه

تهران خیابان انقلاب اسلامی خیابان قدس انتهای کوچه آذین پلاک ۵۰

 

۶

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

۲۹ و ۱۳۹۶/۶/۳۰

چهارشنبه و پنجشنبه

۲۱ و ۱۳۹۶/۶/۲۲

سه شنبه و چهارشنبه

۱۳۹۶/۶/۱۵

چهارشنبه

تهران خیابان انقلاب اسلامی درب اصلی دانشگاه تهران پردیس مرکزی

 

 

تذکر مهم: ثبت نام حضوری صرفاً در روزهای تعیین شده انجام می‌شود.

ردیف

نام پردیس / دانشکده / مرکز / مؤسسه

ایام ثبت نام بر اساس مقطع تحصیلی قبولی

نشانی محل ثبت نام

توضیح

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

۷

دانشکده دامپزشکی

۲۹ و ۱۳۹۶/۶/۳۰

چهارشنبه و پنجشنبه

۲۱ و ۲۲ و ۱۳۹۶/۶/۲۳

سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه

۱۳۹۶/۶/۱۵

چهارشنبه

تهران خیابان آزادی روبروی خیابان رستم نبش دکتر محمد قریب دانشکده دامپزشکی

 

۸

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

۲۹ و ۱۳۹۶/۶/۳۰

چهارشنبه و پنجشنبه

۲۱ و ۱۳۹۶/۶/۲۲

سه شنبه و چهارشنبه

۱۳۹۶/۶/۱۵

چهارشنبه

تهران بزرگراه شهید چمران زیر پل نصر (گیشا)

 

۹

دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

۲۹ و ۱۳۹۶/۶/۳۰

چهارشنبه و پنجشنبه

۲۱ و ۱۳۹۶/۶/۲۲

سه شنبه و چهارشنبه

۱۳۹۶/۶/۱۵

چهارشنبه

انتهای خیابان کارگر نرسیده به خیابان شانزدهم

 

۱۰

پردیس علوم

۲۹ و ۱۳۹۶/۶/۳۰

چهارشنبه و پنجشنبه

۲۱ و ۲۲ ۱۳۹۶/۶/۲۳

سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه

۱۳۹۶/۶/۱۵

چهارشنبه

تهران خیابان انقلاب اسلامی درب اصلی دانشگاه تهران پردیس مرکزی

برابر برنامه زمان بندی شده دانشکده‌های مربوط

۱۱

دانشکده علوم اجتماعی

۲۹ و ۱۳۹۶/۶/۳۰

چهارشنبه و پنجشنبه

۲۱ و ۱۳۹۶/۶/۲۲

سه شنبه و چهارشنبه

۱۳۹۶/۶/۱۵

چهارشنبه

تهران بزرگراه جلال آل احمد جنب بیمارستان شریعتی

 

۱۲

پردیس دانشکده‌های فنی

۲۹ و ۱۳۹۶/۶/۳۰

چهارشنبه و پنجشنبه

۲۱ و ۱۳۹۶/۶/۲۲

سه شنبه و چهارشنبه

۱۳۹۶/۶/۱۵

چهارشنبه

تهران خیابان کارگر شمالی (امیرآباد) بالاتر از تقاطع بزرگراه جلال آل احمد پایین‌تر از کوی دانشگاه پردیس شماره ۲ فنی

 

 

تذکر مهم: ثبت نام حضوری صرفاً در روزهای تعیین شده انجام می‌شود.

ردیف

نام پردیس / دانشکده / مرکز / مؤسسه

ایام ثبت نام بر اساس مقطع تحصیلی قبولی

نشانی محل ثبت نام

توضیح

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

۱۳

مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک

 

______

۲۱ و ۱۳۹۶/۶/۲۲

سه شنبه و چهارشنبه

۱۳۹۶/۶/۱۵

چهارشنبه

تهران خیابان انقلاب اسلامی درب اصلی دانشگاه تهران پردیس مرکزی

 

۱۴

مؤسسه ژئوفیزیک

-

______

۲۱ و ۱۳۹۶/۶/۲۲

سه شنبه و چهارشنبه

۱۳۹۶/۶/۱۵

چهارشنبه

تهران انتهای خیابان کارگر شمالی (امیرآباد) بالاتر از سازمان انرژی اتمی

 

۱۵

دانشکده مدیریت

۲۹ و ۱۳۹۶/۶/۳۰

چهارشنبه و پنجشنبه

۲۱ و ۲۲ و ۱۳۹۶/۶/۲۳

سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه

۱۵ و ۱۳۹۶/۶/۱۶

چهارشنبه و پنجشنبه

تهران تقاطع جلال آل احمد و بزرگراه شهید چمران

 

۱۶

دانشکده محیط زیست

 

______-

۲۱ و ۱۳۹۶/۶/۲۲

سه شنبه و چهارشنبه

۱۳۹۶/۶/۱۵

چهارشنبه

تهران خیابان انقلاب اسلامی خیابان قدس قبل از خیابان طالقانی

 

۱۷

پردیس هنرهای زیبا

۲۹ و ۱۳۹۶/۶/۳۰

چهارشنبه و پنجشنبه

۲۱ و ۱۳۹۶/۶/۲۲

سه شنبه و چهارشنبه

۱۵ /۱۳۹۶/۶

چهارشنبه

تهران خیابان انقلاب اسلامی درب اصلی دانشگاه تهران پردیس مرکزی

 

۱۸

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

۲۹ و ۱۳۹۶/۶/۳۰

چهارشنبه و پنجشنبه

۲۱ و ۱۳۹۶/۶/۲۲

سه شنبه و چهارشنبه

۱۳۹۶/۶/۱۵

چهارشنبه

کرج بلوار شهید چمران سه راه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 

 

تذکر مهم: ثبت نام حضوری صرفاً در روزهای تعیین شده انجام می‌شود.

ردیف

نام پردیس / دانشکده / مرکز / مؤسسه

ایام ثبت نام بر اساس مقطع تحصیلی قبولی

نشانی محل ثبت نام

توضیح

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

۱۹

پردیس ابوریحان

۲۹ و ۱۳۹۶/۶/۳۰

چهارشنبه و پنجشنبه

۲۱ و ۱۳۹۶/۶/۲۲

سه شنبه و چهارشنبه

۱۳۹۶/۶/۱۵

چهارشنبه

شهرستان پاکدشت کیلومتر ۲۲ بلوار امام رضا (ع) خاوران سابق

 

۲۰

پردیس فارابی

۲۹ و ۱۳۹۶/۶/۳۰

چهارشنبه و پنجشنبه

۲۲ و ۱۳۹۶/۶/۲۳

چهارشنبه و پنجشنبه

۱۳۹۶/۶/۱۵

چهارشنبه

شهرستان قم کیلومتر ۵ جاده قدیم قم تهران

 

۲۱

دانشکده مطالعات جهان

-

_____

۲۱ و ۱۳۹۶/۶/۲۲

سه شنبه و چهارشنبه

۱۳۹۶/۶/۱۵

چهارشنبه

تهران خیابان کارگر شمالی خیابان ۱۶ (فرشی مقدم) پارک علم و فناوری دانشکده مطالعات جهان

 

۲۲

دانشکده کارآفرینی

 

_____-

۲۱ و ۱۳۹۶/۶/۲۲

سه شنبه و چهارشنبه

۱۳۹۶/۶/۱۵

چهارشنبه

تهران انتهای خیابان کارگر شمالی نبش خیابان شانزدهم

 

۲۳

پردیس بین‌المللی کیش

۲۹ و ۱۳۹۶/۶/۳۰

چهارشنبه و پنجشنبه

۲۱ و ۲۲ و ۱۳۹۶/۶/۲۳

سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه

۱۵ و ۱۳۹۶/۶/۱۶

چهارشنبه و پنجشنبه

جزیره کیش _ بلوار میرمهنا _ ابتدای نیایش

 

۲۴

دانشکده علوم و فنون نوین

 

_____-

۲۱ و ۱۳۹۶/۶/۲۲

سه شنبه و چهارشنبه

۱۳۹۶/۶/۱۵

چهارشنبه

خیابان کارگر شمالی بعد از چهار راه جلال آل احمد - روبروی خیابان دهم جنب پردیس دانشکده‌های فنی- دانشکده علوم و فنون نوین -طبقه همکف واحد آموزش

 

 

تذکر مهم: ثبت نام حضوری صرفاً در روزهای تعیین شده انجام می‌شود.

ردیف

نام پردیس / دانشکده / مرکز / مؤسسه

ایام ثبت نام بر اساس مقطع تحصیلی قبولی

نشانی محل ثبت نام

توضیح

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

۲۵

پردیس البرز

 

_____-

۲۱ و ۱۳۹۶/۶/۲۲

سه شنبه و چهارشنبه

۱۳۹۶/۶/۱۵

چهارشنبه

کرج – بعد از پل فردیس – اول جاده ملارد – شهرک بنفشه – انتهای بلوار شمالی – پلاک ۳۳۸

 

۲۶

دانشکده معارف و اندیشه اسلامی

-

_____

۱۳۹۶/۶/۲۱

سه شنبه

۱۳۹۶/۶/۱۵

چهارشنبه

تهران _ بلوار کشاورز _ تقاطع وصال شیرازی _ پلاک ۱۴۴

 

۲۷

پردیس بین المللی ارس

 

_____-

۲۱ و ۱۳۹۶/۶/۲۲

سه شنبه و چهارشنبه

۱۳۹۶/۶/۱۵

چهارشنبه

آذربایجان شرقی - جلفا - بلوار امام خمینی (ره)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکر مهم: ثبت نام حضوری صرفاً در روزهای تعیین شده انجام می‌شود.