تماس با ما

پذیرفته شده گرامی مشکلات احتمالی در فرآیند ثبت نام را از طریق سامانه میز خدمت الکترونیک دانشگاه به آدرس sd.ut.ac.ir ثبت و پیگیری نمائید.